WIKT: 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Výzva na podávanie príspevkov

Dôležitým faktorom v budovaní znalostnej ekonomiky je schopnosť organizácií zhodnotiť vlastný znalostný kapitál. Informačné technológie a znalosti sa stávajú kľúčovým faktorom zvyšovania produktivity práce. Slovenské firmy a slovenská ekonomika nemôže obstáť v týchto zmenách bez výskumu a vývoja v tejto oblasti. Táto dielňa sa snaží podporiť posun organizácií k znalostnej ekonomike na základe výskumu a vývoja v oblasti inteligentných a znalostne orientovaných technológií.

Cieľom dielne je výmena informácií o prebiehajúcom výskume, diskusia o aktuálnych problémoch v predmetnej oblasti a možných spôsoboch ich riešenia, ale aj výmena skúsenosti s použitím relevantných pokročilých technológií a softvérových nástrojov a spôsobov ich využitia a nasadenia pre riešenie úloh v praxi.

Hlavné témy pracovnej dielne

 • znalostné technológie a ich aplikácie
 • modelovanie informácií a znalostí, reprezentácia sémentiky
 • analýza a spracovanie informačných zdrojov (dokumenty, elektronická komunikácia, databázy, znalostné procesy)
 • sociálny web a jeho aplikácie, analýza sociálnych sietí
 • personalizovaný web a jeho aplikácie, odporúčanie
 • spracovanie informačných zdrojov v slovenskom jazyku
 • sémanticky a servisne orientované architektúry
 • usudzovanie a odvodzovanie

Účasť študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia, ktorých projekty sa týkajú vymenovaných oblastí, je vítaná.

Dielňa prijíma príspevky v tvare rozšíreného abstraktu v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku nasledujúcich ty­pov:

 • výskumný príspevok
 • work-in-progress
 • vizionársky príspevok
 • znalostné praktiky
 • ponaučenia a skúsenosti
 • aplikačný príspevok

Očakávaný rozsah príspevkov je 4 strany vo formáte Springer LNCS: Word 2003, Word 2007, LaTeX.

Dôležité dátumy

 • 10.9.2012 — zaslanie finálnych verzií príspevkov
 • 12.10.2012 — oznámenie o prijatí/zami­etnutí príspevkov
 • 20.10.2012 — zaslanie príspevkov pre tlač (camera-ready)
 • 22.10.2012 — ukončenie registrácie na pracovnú dielňu
 • 22.–23.11.2012 — pracovná dielňa WIKT 2012

Podávanie príspevkov

Pre vloženie príspevku použite prosím konferenčný systém (v prípade problémov kontaktujte Organizačný výbor).

Prijaté príspevky v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku budú publikované v zborníku príspevkov z WIKT 2012.