WIKT: 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Prijaté príspevky

Programový výbor vyhodnotil podané príspevky vo formách štandardný príspevok, krátky príspevok a príspevok do sekcie pre doktorandov.

Štandardné príspevky

 • Ľubomír Antoni and Stanislav Krajči. Aproxi­mácie drsných množín
 • Peter Butka. Reduction of Computation Times of GOSCL Algorithm Using Sparse-based Implementation
 • Štefan Dlugolinský, Michal Laclavík, Martin Šeleng, Marek Ciglan, Martin Tomašek and Ladislav Hluchý. Advanced Search in Email Collections of Small Enterprises
 • Milan Dojchinovski and Tomáš Kliegr. Unsuper­vised Extraction and Publication of Linked Entities and Hypernyms
 • Michal Holub and Mária Bieliková. Vy­užitie prepojených dát v digitálnej knižnici
 • Tomáš Kramár and Mária Bieliková. Ex­trakcia metadát zo zdrojových kódov
 • Tomáš Kučečka. Iden­tifikácia prepojenia slov prostredníctvom ich rozloženia v dokumente
 • Jaroslav Kuchař and Tomáš Kliegr. GAIN: Analysis of Implicit Feedback on Semantically Annotated Content
 • Peter Lacko. Modelovanie šírenia emócií v dave
 • Martin Milička and Radek Burget. Využití ontologií k popisu vizuálních rysů dokumentu
 • Ján Mojžiš and Michal Laclavík. Navi­gácia v zjednodušenom LinkedData grafe
 • Róbert Móro and Mária Bieliková. Do­ménová závislosť automatickej sumarizácie textu
 • Ladislav Peska and Peter Vojtáš. Implicit Feedback in Recommender Systems
 • Štefan Pero. Predicting Student Performance Utilizing Matrix Factorization
 • Martin Repka and Ján Paralič. Cate­gorization based on Company Activities
 • Štefan Sabo and Pavol Návrat. Určovanie kľúčových slov pre odvíjajúce sa príbehy pomocou roja sociálnych agentov
 • Jela Steinerova, Jaroslav Šušol, Miriam Ondrišová and Jána Ilavská. Meto­dologické úskalia výskumov informačných vied / Methodological threats of research in information sciences
 • Vojtěch Svátek, Miroslav Vacura, Martin Homola and Ján Kľuka. Towards Conceptual Structure Verification of Linked Data Vocabularies
 • Márius Šajgalík, Michal Barla and Mária Bieliková. Model používateľa priamo vo webovom prehliadači
 • Jakub Šimko and Mária Bieliková. Vplyv schopností hráčov na úspešnosť hier s účelom
 • Dušan Zeleník and Mária Bieliková. Oz­načovanie kódu značkami s informáciou o kontexte

Krátke príspevky

 • Tomáš Bača. Optimali­zácia prenosu správ prostredím automobilových ad hoc sietí
 • Peter Bednar, Peter Butka, Karol Furdik, Márian Mach and Peter Smatana. Inte­grované prostredie pre podporu kolaboratívneho procesu modelovania politík
 • Stanislav Dvorščák and Kristína Machová. Distri­buované systémy a ich transakcie
 • Ján Jánech. Distri­buovaný databázový systém AD-DB .FRI
 • Michal Kompan and Mária Bieliková. Op­timalizácia personalizovaného odporúčania skupinám a jednotlivcom
 • Peter Koncz and Ján Paralič. Rozpoz­návanie pomenovaných entít v úlohách automatickej geografickej anotácie textových zdrojov
 • Marcel Kvassay, Ladislav Hluchý, Bartosz Kryza and Jacek Kitowski. Inter­facing between ontologies and real-time systems
 • Michal Laclavík. Impro­ving Entity and Relation Discovery by User Interaction with Semantic Graphs
 • Ivo Lašek, Ondřej Klimpera and Peter Vojtáš. Scalable Framework for Semantic Web Crawling
 • Anton Lieskovsky. Re­plikácia dát v Ad-Hoc sieti typu VANET
 • Gabriel Lukáč and Karol Furdik. The Smart Office application supported by a Living Lab environment
 • Martin Sarnovsky and Peter Butka. Cloud Computing as a Platform for Distributed Data Analysis
 • Miroslav Smatana, Peter Smatana, Ján Paralič and Peter Koncz. Hodnotenie vlastnosti produktov na základe recenzií používateľov
 • Peter Smatana. Systém na extrakciu informácii z homogénnych textových dokumentov
 • Ivan Srba and Mária Bieliková. Vplyv charakteristík jednotlivcov na priebeh spolupráce
 • Ján Súkeník and Peter Lacko. Vyhľadá­vanie zduplikovaného kódu
 • Petr Šaloun and Peter Drábik. Metódy spracovania a ich algoritmy pre rozsiahle dáta
 • Martin Šeleng. Uspori­adanie dokumentov podľa relevancie k dopytom na základe analýzy prepojení medzi nimi
 • Jakub Ševcech, Mária Bieliková, Roman Burger and Michal Barla. Zazname­návanie aktivity výskumníka v digitálnej knižnici vedeckých zdrojov obohatené o poznámky
 • Ján Štofa and Kristína Machová. Konver­začný obsah v kontexte bezpečnosti sociálnych sietí

Sekcia pre doktorandov

 • Andrea Hrčková. Zlep­šovanie nájditeľnosti informácií v diskusných skupinách pomocou nástrojov organizácie poznania
 • Alexandra Lukáčová. Využitie dolovania dát v oblasti výroby polyamidových vlá­ken
 • Eduard Kuric. Persona­lizované vyhľadávanie v zdrojových kódoch
 • Martin Labaj. Spätná väzba používateľov v odporúčaní
 • Karol Rástočný. Údržba ľahkej sémantiky reprezentovanej informačnými značkami: koncept a ciele