WIKT: 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Registrácia

Registrácia je ukončená.

Výška registračného poplatku je:

  • 130 Eur s ubytovaním na 1 noc alebo
  • 100 Eur bez ubytovania

Registračný poplatok pokrýva náklady na stravu (začínajúc obedom a končiac obedom), jeden kus zborníka z konferencie a raut večer 22.11.2012.

Doplatok za ďalšiu noc (zo stredy na štvrtok) spolu s večerou a raňajkami je 45 Eur.

Registračný poplatok treba zaplatiť v prospech Nadácie pre rozvoj informatiky tak, aby termín bankovej operácie bol najneskôr 8. 11. 2012. Po tomto termíne bude možné registračný poplatok uhradiť len na mieste v čase pracovnej dielne ako neskorú platbu.

Úhrada registračného poplatku je možná aj na mieste vo výške 150 €.

Nadácia pre rozvoj informatiky

IČO: 31751326
DIČ: 2020922816
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Číslo účtu: 2663040002/1100
Banka: TATRA BANKA a.s., Vajanského nábr. 5, P.O. BOX 50, 810 11 Bratislava 111, Slovak Republic
Swift code: TATR SK BX
IBAN: SK03 1100 000­0 0026 6304 0­002
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 20121122
Správa pre prijímateľa: WIKT 2012 <meno a priezvisko registrovaneho>